Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar

Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar

 

Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu iptal kararları, ceza hukuku reformu, KHK ile ceza normu getirilmesinin neden olduğu zorluklar daha doğrusu bunun olanaksızlığı marka hukukunu bütüncül olarak ele alan bir yeni bir Markalar Kanunu çıkarılmasını zorunlu kılmaktaydı. 

 

Yasa koyucu uzun bir süre marka hukukunu bütüncül olarak ele alan yeni bir yasal düzenleme yerine, marka suçlarını, yaptırımlarını ve ceza usulüne ilişkin bazı hususları düzenleyen 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gibi yasal düzenlemeleri yürürlüğe sokarak suç ve cezada kanuniliği sağlamaya çalışmıştır.

 

Nihayet 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak bir kaç maddesi hariç yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk sınai mülkiyet hukuku bütüncül bir kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. 

 

Marka hakkına tecavüz fiilleri ,6769 Sayılı Kanunun 30. Maddesinde  656 Sayılı KHK' nin 5833 sayılı Kanun ile değişik 61/A maddesine oldukça paralel bir şekilde suç olarak tanımlanmıştır. 

 

Yasanın düzenlediği suç tiplerinde “şikayet” ve “Türkiye’de tescil” ortak kovuşturma şartıdır. Suçların manevi unsuru kasttır. Öngörülen adli para cezalarının sadece üst sınırı belirtilmiştir.

 

2001 yılı başından beri bazı illerimizde, marka suçlarıyla ilgili davalara, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

 

10 Ocak 2017 tarihli resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 30. Maddesinde öngörülen marka hakkı ihlali fiilleri ve bu fiillere verilecek olan cezalar aşağıdaki gibidir.

 

Madde 30 -  Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 

(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.


(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.


(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.