Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 2

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 2

Uyap Sistemindeki Dava Türleri (Esas) 2

Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim
Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma Ve Tenfiz
Tanıma Ve Tenfiz
Takibin Taliki Veya İptali
Takas Mahsup Talebi
Tahkim (Hakem)
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
Şikayet
Şahsi Münasebet
Sözleşmenin Uyarlanması (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Sözleşmenin Uyarlanması
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli)
Sigorta
Sıra Cetveline İtiraz
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
Sendika Faaliyetinin Durdurulması
Satışa İzin
Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Satıcının Açtığı Menfi Tespit
Satıcının Açtığı İtirazın İptali
Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Rehnin Kaldırılması Talebi
Promosyon
Patent (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Patent (Tecavüzün Ref`i İstemli)
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı)
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Patent (Manevi Tazminat İstemli)
Patent (Maddi Tazminat İstemli)
Patent (Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Patent (Dellillerin Tespiti İstemli)
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Patent
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))
Ortaklığın Giderilmesi
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
Nüfus (Adın İptali İstemli)
Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus
Nüfus
Nişan Bozulması
Nesebin Reddi
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Arttırımı)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan)
Mülkiyet (Tespit İstemli)
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
Mülkiyet
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti