Buradasınız : Anasayfa > Kira Davaları > Yeni İktisap ve Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtar ve Dava Açma Süresi

Yeni İktisap ve Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtar ve Dava Açma Süresi

Yeni İktisap ve Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtar ve Dava Açma Süresi İKTİSAP VE KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İHTAR SÜRESİ DAVA AÇMA SÜRESİ İHTİYACIN VARLIÐININ KANITLANMASI SEÇİMLİK HAKLAR T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Esas: 2006/4202 Karar: 2006/6329 Tarih: 05.06.2006 ÖZET: 6570 s. Kanun kapsamında kalan bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse bu Kanunun 7/d maddesinde ön görülen sürelerden yararlanarak, dilerse önceki malik ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye dayanarak dava açabilir. (6570 sayılı GMKHK. m. 7) KARAR METNİ: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki tüm kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü. Dava iktisap ve konut ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş, hükümü davacı vekili temyiz etmiştir. 6570 s. Kanun kapsamına giren bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda, dilerse Kanunun 7/d maddesinde ön görülen sürelerden yararlanarak ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Yeni malikin bu seçeneklerden hangisi yararına ise onu tercih etme hakkı vardır. 6570 s. Kanunun 7/d maddesine dayanması halinde yeni malikin iktisap günü de dahil olmak üzere iktisap gününden itibaren bir (1) ay içerisinde kiralananı satın aldığını ve ihtiyacı olduğunu kiracıya bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren iktisap günü dahil altı (6) ayın sonunda dava açması gerekir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak iktisabı izleyen bir ay içinde ihtar tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. 6570 s. Kanunun 7/d maddesine göre açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. Olayımıza gelince; taraflar arasında davalının kiralanan yerde önceki malik ile yapılan sözleşme ile kiracı olarak bulunduğu sözleşmenin bir yıl süreli olarak kurulduğu, bitim tarihinin 01.08.2005 tarihi olduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı dava dilekçesinde taşınmazı 23.05.2005 gününde iktisap ettiğini belirtmiş, davayı 6570 s. Kanunun 7/d maddesinin kendisine tanıdığı seçimlik hakkını kullanarak önceki malik ile yapılan sözleşmeye dayanarak açmıştır. Bu halde sözleşme süresinin sona erdiği 31.07.2005 gününe nazaran bir aylık dava açma süresi içerisinde 01.08.2005 gününde tebliğ edilen ihtarnameye göre 11.10.2005 gününde açılan dava süresindedir. Dava süresinde açıldığından işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı biçimde süresinde açılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. Sonuç: Hükmün yukarda açıklanan sebeple (BOZULMASINA) ve istem halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 05.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.