Buradasınız : Anasayfa > Tazminat Davaları > Trafik Kazsı Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi

Trafik Kazsı Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi

Trafik Kazsı Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi

       T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas: 2005/52
Karar: 2006/88
Tarih: 16.01.2006

ÖZET: Somut olay kasko sigorta poliçesiyle sigortalı aracın meydana gelen kazada tamamen hasarlanması sonucu doğan zararın tazmini talebine ilişkindir. Toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının aracını sürücü Muhammet`e kiraladığına dair kesin delil bulunmadığı, dosyaya sunulan tutanakta bu şahsa ilişkin olduğu belirtilen beyana göre aracın kiralandığı savunulmuşsa da Muhammet`i dinlemenin mümkün olmadığı, sürücünün alkollü olduğunun da tesbit edilemediği, alkollü olduğu tesbit edilse dahi bunun tek başına hasarın teminat dışı bırakılması için yeterli olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğrudur.

(2918 sayılı Trafik K. m. 48)

KARAR METNİ:
YARGITAY KARARI

Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 1.Ticaret Mahkemesi`nce verilen 07.07.2004 gün ve 2001/1663 - 2004/684 s. kararın Yargıtayca  tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içerisinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dilek Çakıroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve bütün belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ilişkin ve davalı şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı aracın 17.07.2001 gününde meydana gelen kazada tamamen hasarlanarak pert olduğunu, aracın hurda halinde satıldığını ancak davalının bakiye hasar bedelini ödemediğini, ileri sürerek fazlaya ait haklarını saklı tutarak 2.735.000.000.-TL.nin davalı şirkete başvuru gününden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, kazadan sonra sürücünün olay yerinden kaçarak 12 saat sonra alkol raporu alması sebebiyle alkollü araç kullanıldığı yönünde kuvvetli bir şüphe oluştuğunu, poliçe özel şartları gereğince sigortalı aracın taksi, dolmuş, rent a car ve kiralama amacıyla kullanıldığı sırada meydana gelen hasarların teminat harici olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının aracını sürücü Muhammet Maviş`e kiraladığına dair kesin delil bulunmadığı, dosyaya sunulan tutanakta bu şahsa ilişkin olduğu belirtilen beyana göre aracın kiralandığı savunulmuşsa da Muhammet Maviş`i dinlemenin mümkün olmadığı, sürücünün alkollü olduğunun da tesbit edilemediği, alkollü olduğu tesbit edilse dahi bunun tek başına hasarın teminat dışı bırakılması için yeterli olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 2.735.000.000.-TL.nin 05.08.2001 gününden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan sebeplerden dolayı, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 110.69 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 16.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.