Buradasınız : Anasayfa > Gayrimenkul Davaları > İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/12273 KARAR NO : 2012/14393 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 22/03/2012 NUMARASI : 2011/2652-2012/579 DAVACI : Emin Seyrek DAVALI : İsmail Sarıçınar (Vekili: Av. Hüseyin Demirbaş) DAVA TÜRÜ : Ortaklığın giderilmesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava; bir adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı tarafından taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir olduğu ileri sürülmüş, mahkemece sonucu etkili görülmeyerek, davacının davasının kabulüyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından, taşınmaz üzerinde Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/473 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir bulunduğundan, davanın neticesinin beklenilmesi gerektiğinden bahisle temyiz edilmiştir. Dava konusu edilen ve satışına karar verilen 4753 Ada 31 parsel sayılı taşınmazda Davalı İsmail Sarıçınar'ın hissesine yönelik olarak, Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/473 esas sayılı dosyasında Ahmet Sarıçınar, Fatma Seniha Terzi, Sema Erkeleş, Sevim Aygün, İhsan Sarıçınar tarafından 29/07/2009 tarihinde muris muvazası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açıldığı ve taşınmaza yönelik ihtiyati tedbir konulduğu davalı tarafından temyiz dilekçesine eklenen tensip zaptından ve tapu kaydından anlaşılmaktadır. Tapu iptali ve tescil davasının kabul edilmesi durumunda, davaya konu taşınmazın pay ve paydaş durumunun değişeceği kuşkusuzdur. Öte yandan taşınmazla ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı da varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle mahkemece, tapu iptali ve tescil talebine ilişkin dava dosyasının sonucunun beklenerek, sonucu dairesinde işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmediğinden, hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda, açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA , istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 7.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.