Buradasınız : Anasayfa > Marka Patent Tasarım Davaları > Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/14432 KARAR NO : 2012/21043 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 28/07/2011 NUMARASI : 2005/182-2011/289 ASIL DAVADA DAVACI -BİRLEŞEN DAVADA DAVALI : ……………….. VEKİLİ: AV. ………… ASIL DAVADA DAVALI -BİRLEŞEN DAVADA DAVACI : ……………. VEKİLİ: AV. HÜSEYİN DEMİRBAŞ BİRLEŞEN DAVA : BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2005/6432 ESAS Taraflar arasında görülen davada Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/07/2011 tarih ve 2005/182-2011/289 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi………..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı- birleşen dosya davalı vekili, müvekkilinin tescil ettirmiş olup halen fiilen üretimine devam ettiği 'amartisörlü sandık mekanizması' ürünlerinin davalı-birleşen dosya davacısı tarafından üretilip satıldığını, durumun Bursa Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/640 D.İş nolu dosyası ile tespit edildiğini ileri sürerek 10.000.00 TL maddi ve 10.000.00 TL manevi tazminat olmak üzere 20.000.00 TL'nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı-birleşen dosya davacı vekili, müvekkili ürünlerinin davacının tescilli faydalı modelinden farklı olduğunu savunarak davanın reddini savunmuş, birleşen dosya kapsamında karşı tarafın faydalı modelinin yenilik unsuru taşımadığını ileri sürerek hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacının 'amortisörlü sandık mekanizması' başlıklı buluş için 25.05.1998 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olan TR 1998/00918 Y nolu faydalı model belgesine sahip olduğu, İstanbul 1.FSHM'nın 2003/967 E. sayılı dosyasında, davacı adına tescilli olan ve buna göre üretim yapılan faydalı modelinin hükümsüzlüğü istemi ile dava dışı ……….tarafından dava ikame edildiği, dava konusu tescilli TR 1998 00918 Y numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne mahkemece karar verildiği ve kararın 17.01.2011 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle birleşen dava yönünden konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına; esas dosya bakımından ise hükümsüzlük kararının geriye etkili sonuç doğuracağı, davacının 551 sayılı KHK kapsamında bu belgeye ilişkin koruma altında olan bir hakkı kalmadığı, tazminat talebi bakımından davanın koşulları oluşmadığı gerekçesiyle esas davanın reddine karar verilmiştir. .../... 2 011/14432 2 012/21043 -2- Kararı, davacı-birleşen dosya davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-birleşen dosya davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-birleşen dosya davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 23,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 17.12.2012 arihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye … … … … … 42.30 H 18,40 PH 23,90 BK 25.12.2012 - SK