Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Boşanma Davası : Kadının Ziyneti,Ziynet Niteliğinde Olmayan Eşya

Boşanma Davası : Kadının Ziyneti,Ziynet Niteliğinde Olmayan Eşya

Boşanma Davası : Kadının Ziyneti,Ziynet Niteliğinde Olmayan Eşya  

 

 

 

T.C.

 

Y A R G I T A Y

 

2.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS NO: KARAR NO:

 

2012/17013 2012/23467

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ :Bursa 3. Aile Mahkemesi

 

TARİHİ :31.05.2011

 

NUMARASI :Esas no:2010/1175 Karar no:2011/621

 

DAVACI :Rabia İldeş

DAVALI :Sinan İldeş (Vekili Avukat Hüseyin Demirbaş)

 

DAVA TÜRÜ :Boşanma - Alacak

 

TEMYİZ EDEN :Davalı

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; kusur belirlemesi, maddi tazminat taleplerinin reddi, ziynetler, vekalet ücreti ve harçlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

2-Davacı, ziynetleri ve eşyaları verilmeden evden kovulduğunu belirterek iadesini istemiş, davalı, davacının evden kovulmadığını eşyalarını alarak evi terk ettiğini, evden ayrılırken de kendisine ait olmayan, kişisel yatırımıyla tasarruf amaçlı aldığı ziynetlerin tamamına yakınını götürdüğü, sadece 6 adet bileziği bıraktığını, söz konusu altınlara ilişkin dava açma hakkını saklı tuttuğunu belirtmiştir. Toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, davacının evden kovulmadığı, kendi isteği ile evden ayrıldığı anlaşılmış bu gerekçe ile davacının 6 adet bilezik dışında kalan ziynet talepleri reddedilmiş, davalının cevap dilekçesinde evde kaldığını bildirdiği 6 adet bilezik yönünden ise ziynet talebi kabul edilmiştir.

 

Davacının evden kendi isteği ile kişisel eşyalarını da alarak ayrıldığı ve ziynet eşyalarını da yanında götürmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğu kabul edilmesine rağmen davalının davacıya ait olduğunu kabul etmediği, 6 adet bilezik yönünden de talebinin reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamına göre harç ve vekalet ücretine yönelik temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.10.2012(Çrş.)

 

Başkan Üye Üye Üye Üye

Necdet Gürbüztürk Nail Özkılıç Halim Kayapınar Ö.Uğur Gençcan Mustafa Ateş