Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Bursa Barosu Avukat Ücretleri 2011

Bursa Barosu Avukat Ücretleri 2011

Bursa Barosu Avukat Ücretleri 2011  Bursa Barosu 2011 yılı Avukat-Vekileden Arasındaki Tavsiye Niteliğinde  Ücret Tarifesi

 

Bursa Barosu Yönetim Kurulu`nun 20.01.2011 gün ve 18/16 sayılı kararı ile kabul edilerek, tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

                                                                                                           Bursa - 2011
          Avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
          Avukatlık ücreti peşin ödenir ve KDV ayrıca eklenir, masraflar müvekkile aittir. 
          İlamların İcrası için davacı veya davalı vekiline D/5 bendindeki ücret ayrıca ödenir. 

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Mirasçılık belgesinin alınması

1.000-TL

2

Tahliye Davası

2.300-TL`den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15`i

3

Izale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

2.800-TL `den az olmamak üzere dava konusu

malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %15`İ

4

Terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

2.600-TL

5

Mirasçılık belgesinin iptali davası

1.900-TL

S

Mirasta defter tutulması

2.300-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

7

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları

3.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`I

8

Delil tespit istemi

1.200-TL

9

Kira Tespiti ve Kira bedelinin arıtırımı davaları


 

a) Davacı Vekilliğinde

2.000-TL`den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin %15`i (Kira farkına İlişkin icra takibinde ayrıca %10`u)


 

b) Davalı Vekilliğinde

1.800-TL`den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15`İ

10

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

1.200-TL

11

İhtiyati Tedbir kararının alınması

1.200-TL

12

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

2.800-TL

13

Vesayet ve Kayyım Davaları

2.300-TL

 

 

B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza! rüşt Davaları

2.200-TL

2

Muvazza nedeniyle Tapu İptal Davası

3.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

3

Vasiyetnamenin İptali Davası

3.200-TL

4

Tenkis ve Mirasta İade Davası

3.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

5

Men`İ müdahale (Elatmanın önlenmesi) davası

2.600-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

3.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i

7

Şuf`a Davası

3.200-TL`den az almamak üzere dava değerinin %15`i

8

Geçit Hakkı Davası

2.200-TL

9

Ecrimisil Davasi

2,500-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`1

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

2.500-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i

11

Tezyld-i Bedel (Bedel arttırımı) Davası

2.300-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`|

12

Tespit Davası

2.300-TL

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava

2,600-TL

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

2.600-TL

15

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

2.000-TL

16

Tüketici Mahkemeleri

2.100-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`1

17

ihtiyati Tedbir Kararının Alınması

1.600-TL

18

Kamulaştırmaya ilişkin Tespit ve Tescil Davaları

2.100-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %10`u

19

Tenfiz ve Tanıma Davaları

2.600-TL

 C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Nişaıı bozulmasından doğan davalar (hediyelerin geri verilmesi) maddi ve manevi tazminat vb. 1.900-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ
2 Boşanma Davaları

a) Anlaşmalı 2.000-TL

b) Çekişmeli 2.650-TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 2.650-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`1
3 Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 2.750-TL
4 Nafaka Davası 1,700-TL
5 Ailenin Korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar 1.500-TL
6 Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılması, eş tarafından koca lehine yapılacak işlemlerde izin alınmasına ilişkin davalar 1.900-TL
7 Evlat Edinme Davası 1.900-TL
8 Tenfiz ve Tanıma Davaları (boşanmada)
  2.500-TL

 


D. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOÐAN DAVALAR
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 2.250-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ
2 İstihkak Davaları 2.250-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`l
3 İcra Tetkik Mercil`nln görevine giren davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vb.) 1.500-TL
4 İcra İflas Kanunu`ndan doğan iptal davaları 1,900-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`l
5 İcra Takipleri |

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 1.600-TL `den az olmamak üzere takip konusu alacağın %12`si

b) Değeri parayla ölçülemeyen İcra takipleri 1.600-TL
e Genel Mahkemelerde ihtiyati Hacze itiraz Davaları 1.500-TL
7 ihalenin Feshi Davası |

a} Taşınır mal İhaleleri 1,900-TL`den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15`i

b) Taşınmaz mal İhaleleri 2.200-TL`den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15`İ


E. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI VE İŞLER
1 Delil Tespiti Davası 1.750-TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 2.000-TL
3 Hükümsüzlük Davası 2.250-TL
4 YİDK Karar iptal Davası 1.350-TL
5 Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası 2.250-TL
6 Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası


2.500-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ
F. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN CEZA DAVALARI VE İŞLER
1 Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

a) Şikayet ve Takibi 1,500-TL

b) Sanık Vekilliği 3.200-TL

c) Müdahll Vekilliği 1.900-TL


G. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen davalar 2.000-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`1
2 Değeri parayla ölçülemeyen davalar 2.000-TLH. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 iptal Davası 2.500-TL
2 Tam Yargı Davası 2.500-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i
3 Vergi uyuşmazlığından doğan davalar 2.500-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`1I. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Vekilliği 5.000-TL
b) Müdahll Vekilliği 2.650-TL


2 Asliye ceza Mahkemesi

a) Sanık vekilliği 3.250-TL

b) Miidahll vekilliği 1.B50-TL
3 Sulh Ceza Mahkemesi 1.600-TL
4 Askeri Ceza Mahkemesi |

a) Sanık vekilliği 3.750-TL

b) Müdahll vekilliği

2,000-TL
J. DİÐER HUKUKİ YARDIMLAR
1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saat için) B50-TL

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için B25-TL
2 Yazılı danışma B00-TL
3 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma 650-TL

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre İçin 225-TL
4 Harcanan zamana göre yapılan Huk. Yard. 350-TL

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre İçin 125-TL
5 İhtarname, İhbarname, protesto düzenleme 850-TL
6 Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler 900-TL
7 Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri 1000-TL
a Miras sözleşmesi, İstisna akdi, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler 2.600-TL
9 Diğer her türlü sözleşme düzenlenmesi 1.350-TL
10 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay`da temyiz duruşmalarına katılma (masraf dışında) 1.B50-TL
11 Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, vasiyetname vb. düzenlemeler 2.600-TL
12 Hazırlık soruşturmasında bulunma 1.100-TL
13 Şirketlerde sürekli danışmanlık
(Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)


a) Adi, kollektif, komandit, limited şirketler 1.850-TL

b) Kooperatif


ba)100`den az üyeli 1.B50-TL

bb) 100`den yukarı üyeli 2.350-TL

c) Anonim şirket


ca) 250.000 TL.den az sermayeli 2.100-TL

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 2.500-TL
14 Ana sözleşme değişiklikleri ve sermaye arıtırımı

a) Adi, kollektif, komantld, limited şirketler 1,600-TL

b) Kooperatif 1.800-TL

c) Anonim şirket 2.000-TL
15 Şirket genel kurul işlemleri

a) Ortak sayısı 10`a kadar A.Ş. 1.450-TL

b) Ortak sayısı 10`dan fazla A.Ş. 1.600-TL

c) Ortak sayısı 50`ye kadar koop. 1.650-TL

d) Ortak sayısı 50`den fazla koop. 2.100-TL
16 Şirket pay devri 1.600-TL
17 Şirket, kuruluş, tür değiştirme ve birleşmeleri 3.200-TL
18 Sayıştay davaları 3.250-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`l
19 Vergi uzlaşma komisyonu İşlemleri 2.100-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`1
20 Avrupa insan Hakları Mahkemesi |

a) Duruşmalı 5.250-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`i

b) Duruşmasız 3.200-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`i
21 Toplu iş sözleşmesinde taraf vekilliği 2.600-TL
22 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, fikir ve sınat mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 1.750-TL