Buradasınız : Anasayfa > İş Davaları > Fesih Bildirimine Neden Olan Davranışın Açık ve Kesin Bir şekilde Belirtilmesi Gerektiği Hakkında

Fesih Bildirimine Neden Olan Davranışın Açık ve Kesin Bir şekilde Belirtilmesi Gerektiği Hakkında

Fesih bildiriminde, feshe neden olan davranışın açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde fesih geçersiz sayılmakta ve işe iade kararı verilmektedir. 

Buna dair, istinaf ve temyiz kanun yollarından geçmiş çok yeni bir karar aşağıda sunulmaktadır. 

 

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi                                                      

 

 

                                                                          Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

 

 

 

ESAS NO    : 2017/20316 

KARAR NO : 2018/3518 

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ

TARİHİ : 02/02/2017

NUMARASI : 2016/250-2017/79

DAVACI : ................................  ADINA AVUKAT HÜSEYİN DEMİRBAŞ 

DAVALI : ...................................ADINA AVUKAT ............................... 

İLK DERECE

MAHKEMESİ : BURSA 5. İŞ MAHKEMESİ

TARİHİ : 13/10/2016

NUMARASI : 2015/770-2016/435

 

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine  karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu  kabul ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar vermiştir. 

Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi`nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

 

                                                      Y A R G I T A Y     K A R A R I 

 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere ve özellikle, davacının iş akdinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenlerle, kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshedildiğinin, ancak fesih bildiriminde neden olan davranışın açık ve kesin olarak  belirtilmediğinin, feshin 4857 sayılı İş Kanununun m.19 gereğince salt bu nedenle geçersiz olduğunun ve Bölge Adliye Mahkemesinin sonuç itibariyle feshin geçersiz olduğuna ilişkin kabulünün yerinde olduğunun anlaşılmasına göre,  davalı vekilinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu itibarı ile usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK`nun 370. vd. maddeleri uyarınca bu gerekçe ile ONANMASINA, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,  20.02.2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

 

Başkan                               Üye                             Üye                            Üye                          Üye