Buradasınız : Anasayfa > Vergi ve Sosyal Güvenlik Davaları > Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali

Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2015/4834

Karar No: 2016/892

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...........................

Vekili : Avukat Hüseyin Demirbaş

Ankara Yolu Cad. Demirtaşpaşa Mah. No:36 Tüze İş Merkezi K:10/34-35 - Osmangazi / BURSA

Karşı Taraf (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. .......................

Ziya Gökalp Cad. No:10 - Kızılay / ANKARA

İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 20.3.2015 tarihli ve E:2014/1490; K:2015/450 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : ................

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının eşinden boşanması üzerine, Emekli Sandığından aylık almakta iken vefat eden eski eşinden dolayı bağlanan dul aylığının, boşanmasının muvazaalı olduğunun tespit edildiğinden bahisle kesilerek 1.1.2011-30.4.2014 tarihleri arasında ödenen aylık tutarının adına borç çıkartılmasına ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 5510 sayılı Kanunun 101. maddesi uyarınca dava konusu uyuşmazlığın çözüm yerinin İş Mahkemeleri olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`na 8.5.2008 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5754 sayılı Kanunun 68. maddesiyle eklenen '5434 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri' başlıklı Geçici 4. maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun`a göre aylık, tazminat, harp malullüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8.2.2006 tarihli ve 5434 sayılı Kanun`un 1. maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartlara haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunacağı; 5. fıkrasında, bu madde kapsamına girenlerin aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı kuralları yer almış; 'Uyuşmazlıkların çözüm yeri' başlıklı 101. maddesinde de, 'Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.' kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun`un yukarıda metnine yer verilen 101. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesinin 22/12/2011 gün ve E:2010/65, K:2011/169 sayılı kararı ile anılan tümcenin Anayasa`ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verilmekle birlikte, 5510 sayılı Kanun`a 5754 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 4. maddenin yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan idari işlem ve eylem niteliğindeki uyuşmazlıklarda idari yargının görevinin devam edeceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, pilot yüzbaşı olarak görev yapmakta iken şehit olan ilk eşinden dolayı dul aylığı bağlanan davacının 1990 yılında evlenmesi nedeniyle aylığının kesildiği ve 1998 yılında boşanması üzerine yeniden bağlanan dul aylığının, boşanmanın muvazaalı olduğu nedeniyle kesilerek 1.1.2011-30.4.2014 tarihleri arasındaki aylık tutarı ve 2008-2013 yılları arasında tütün ikramiyesi tutarının yasal faiziyle birlikte borç çıkarılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 5510 sayılı Kanun`a 5754 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 4. maddenin yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında bulunan davacı ile ilgili sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlığın çözümünde idari yargı görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukukiisabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının BOZULMASINA; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.3.2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi

Başkan      Üye      Üye      Üye      Üye


 

(X) KARŞI OY:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği oyu ile Daire kararına katılmıyorum.

Başkan