Buradasınız : Anasayfa > Ceza Davaları > Yargıtay Kararı : Nitelikli Dolandırıcılık,Resmi Belgede Sahtecilik

Yargıtay Kararı : Nitelikli Dolandırıcılık,Resmi Belgede Sahtecilik

T.C.

YARGITAY

23. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/6716

Karar No : 2015/1802

Tebliğname No : 15 - 2012/137152

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 09/02/2012

NUMARASI : 2011/349 (E) ve 2012/41 (K)

SANIKLAR : ........................ 

KATILAN : ....................

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 25/08/2006

HÜKÜM : Beraat

TEMYİZ EDEN : Katılan vekili

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar ............................nin yetkilisi oldukları ..................Ticaret Limited Şirketi ile katılan arasında araç kiralama sözleşmesi yapılarak geçici süreliğine kullanılmak üzere bir adet araç teslim alındığı, karşılığında adı belirtilen iş yerinin çalışanı sanık ................tarafından, 25.08.2006 keşide tarihli ve 4000 TL bedelli senedin düzenlenerek katılana verildiği, borcun ödenmemesi üzerine katılan tarafından söz konusu senede istinaden kambiyo senetlerine özgü icra takibi yoluna başvurulduğu, şirket yetkilileri sanıklar .......................ile ............... tarafından imzaya itiraz edilerek başlatılan takibin durdurulduğu, bu şekilde sanıkların, önce yetkisiz kişi sanık .........`e imzalatarak senet düzenlettirip araç kiraladıkları, kiralama sözleşmesine konu borcu ödemedikleri ve bu nedenle haklarında söz konusu senede istinaden başlatılan takibi engellemek amacıyla da imzaya itiraz etmek suretiyle haksız menfaat temin ettiklerinin iddia edildiği olayda;

1-Sanıklar ............. ve ...................haklarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen hükümlere yönelik yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Oluşa, sanıkların savunmalarına, katılanın beyanlarına, tanık anlatımlarına, bilirkişi raporlarına ve tüm dosya kapsamına göre; sanıklar ......................ve .................`nin, üzerlerine atılı olan nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediklerine ilişkin katılanın iddiasından başkaca, somut ve kesin bir delil elde edilemediğinin anlaşılması karşısında adı belirtilen sanıkların beraatlerine dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2- Sanık ......................hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Katılandan şirket adına kiralandığı iddia olunan ve 25.08.2006 tarihli düzenlenen araç kiralama sözleşmesi ile teslim edildiği belirtilen 16 DG 883 plakalı aracın hangi amaçla alındığı ve kime teslim edildiği, kira sözleşmesinin ne zaman sona erdiği, aracın hangi tarihte iade edildiği, buna ilişkin teslim tesellüm belgelerin temini; sanığın söz konusu aracı şirket adına mı kiraladığı, sözleşmeye konu edilen aracın gerçekten şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığı, sanığın söz konusu aracı kiralama eyleminden ne şekilde haksız menfaat temin ettiği; ve ayrıca önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde zarar veya borç, kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı ve yargılama dosyası içeriğindeki bilgi ve belgelere göre de; sanığın, önceden doğan bir borca karşılık olarak senedi katılana verip vermediği hususunun tam olarak anlaşılamadığı dikkate alındığında; maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması bakımından, sahte senedin önceden doğan borcu nedeniyle sonradan tanzim edilerek katılana verilip verilmediği hususunun araştırılmasından sonra toplanan delilere göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.05.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye