Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Boşanma Davaları Nafaka ve Tazminat Miktarı

Boşanma Davaları Nafaka ve Tazminat Miktarı

T.C.

Y A R G I T AY

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014/2401

KARAR NO: 2014/13006

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN :

MAHKEMESİ :Bursa 5. Aile Mahkemesi

TARİHİ :09.10.2013

NUMARASI :Esas no:2012/300 Karar no:2013/781

DAVACI :.................. (VEKİLİ AVUKAT MERAL DEMİRBAŞ)

DAVALI : ............... ..

DAVA TÜRÜ :Boşanma

TEMYİZ EDEN :Davalı

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen,yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından, lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminatın miktarları ile yoksulluk nafakası miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri,paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK.md.174/1)ve manevi (TMK .md. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. 2-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davalı yararına takdir ve toptan ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

 

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 11.06.2014 (Çrş.)

 

Başkan Üye Üye Üye Üye