Buradasınız : Anasayfa > Kira Davaları > Kira Alacağı Davası ve Kiralananın Hor Kullanılması

Kira Alacağı Davası ve Kiralananın Hor Kullanılması

T.C.

YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2014/4384

KARAR NO: 2014/14597

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 05/12/2013 NUMARASI: 2012/624-2013/2279

DAVACI: .................(VEKİLİ AVUKAT HÜSEYİN DEMİRBAŞ)

DAVALI: ..............................

DAVA TÜRÜ: Alacak (Kira alacağı)

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, erken tahliye nedeniyle kira alacağı ve hor kullanım bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili, dava dilekçesinde; Davalının müvekkiline ait taşınmazda 01.09.2007 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli sözleşme ile kiracı olduğunu, davalının 20.10.2011 tarihinde keşide ettiği ihtar ile kiralananı 31.12.2011 tarihinde tahliye edeceğini bildirdiğini ve bu ihtarın davacıya 04.11.2011 tarihinde tebliğ edildiğini, kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 6.maddesinde öngörülen 2 aylık ihbar süresinin 04.01.2012 tarihine karşılık geldiğinden davalının Ocak 2012 brüt kira bedeli olan 1879,40 TL`yi ödemek zorunda olmasına rağmen sadece 4 günlük kira bedeli olarak 308.10 TL ödediğini belirterek Ocak 2012 kira bedelinden ödenmeyen 1879,40 TL`nin ve kiralananın paravanlarla odalara bölünmesi ve tahliye esnasında paravanların sökülmesi nedeniyle parke döşeli zemine verilen zarar nedeniyle Bursa 5. SHM.nin 2012/2 D. İş Sayılı dosyası ile parkenin yenilenme bedeli olarak belirlenen 2192 TL`nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, fesih bildiriminin sözleşmeye uygun olarak2 ay önceden yapıldığını, davalının yokluğunda düzenlenen tespit raporuna itiraz edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.09.2007 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümünün 6.maddesinde "tarafların isterse sözleşme müddeti içerisinde 2 ay öncesinden yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi sona erdirebileceği" kararlaştırılmıştır. Tarafların serbest iradesi ile konulmuş bu şart geçerli olup, tarafları bağlar. Davalı kiracı 20.10.2011 keşide ve 08.11.2011 tebliğ tarihli ihtarname ile taşınmazı 31.12.2011 tarihinde tahliye edeceğini bildirmiş ve kiralananın anahtarını 03.01.2012 tarihinde notere bırakmıştır. Noter emanet tutanağı davacıya 05.01.2012 tarihinde tebliğ edildiğinden kiralananın bu tarihte tahliye edildiğinin kabulü gerekir. Kiraya veren kendisine ulaşan fesih bildiriminden itibaren, makul süreye karşılık olarak sözleşmeyle belirlenen 2 aylık kira bedelini isteyebilecektir. Davalının fesih ihtarı davacıya 08.11.2011 tarihinde tebliğ edildiğine göre kiracının sorumluluğu bu tarihden itibaren 2 ay sonrası olan 08.01.2011 tarihine kadardır. Mahkemece 08.01.2011 tarihine kadar olan kira parasından ödenmeyen kısmın tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde Ocak ayı kira parasının tamamına hükmedilmesi doğru olmadığı gibi mahkemece hükme esas alınan hor kullanım bedeline ilişkin bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığı, hesaplamanın nasıl yapıldığının belirtilmediği, tespit raporundaki beyanların aynen aktarıldığı ve kullanım süresi ile orantılı olarak yıpranma payının hesap edilip alacaktan düşülmediği anlaşıldığından bilirkişiden bu hususlarda ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi de doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.12.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan Üye Üye Üye Üye