Buradasınız : Anasayfa > Faydalı Bilgiler > Bursa Barosu 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarfesi

Bursa Barosu 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarfesi

Bursa Barosu 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarfesi  

Bursa Barosu Yönetim Kurulu`nun 09/07/2009 gün ve 42/4 sayılı kararı ile kabul edilerek, tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

                                                                                                                   Bursa - 2009
 

          Avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
          Avukatlık ücreti peşin ödenir ve KDV ayrıca eklenir, masraflar müvekkile aittir.
          İlamların İcrası için davacı veya davalı vekiline D/5 bendindeki ücret ayrıca ödenir. 

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Mirasçılık belgesinin alınması

950-TL

2

Tahliye Davası

2.000-TL`den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15`i

3

Izale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

2.500-TL `den az olmamak üzere dava konusu

malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %15`İ

4

Terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

2.250-TL

5

MIrasçılık belgesinin iptali davası

1.750-TL

S

Mirasta defter tutulması

2.000-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

7

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları

2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`I

8

Delil tespit istemi

1.000-TL

9

Kira Tespiti ve Kira bedelinin arıtırımı davaları


 

a) Davacı Vekilliğinde

1.800-TL`den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin %15`i (Kira farkına İlişkin icra takibinde ayrıca %10`u)


 

b) Davalı Vekilliğinde

1.600-TL`den az olmamak üzere talep edilen lie hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15`İ

10

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

1.000-TL

11

İhtiyati Tedbir kararının alınması

1.000-TL

12

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

2.500-TL

13

Vesayet ve Kayyım Davaları

2.000-TL


       

B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza! rüşt Davaları

1.900-TL

2

Muvazza nedeniyle Tapu İptal Davası

2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

3

Vasiyetnamenin İptali Davası

2.800-TL

4

Tenkis ve Mirasta İade Davası

2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

5

Men`İ müdahale (Elatmanın önlenmesi) davası

2.300-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

2.800-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i

7

Şuf`a Davası

2.800-TL`den az almamak üzere dava değerinin %15`i

8

Geçit Hakkı Davası

2.000-TL

9

Ecrimisil Davasi

2,200-TL `den az olmamak üzere dava değerinin %15`1

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

2.200-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`i

11

Tezyld-i Bedel (Bedel arttırımı) Davası

2.000-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`|

12

Tespit Davası

2.000-TL

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava

2,300-TL

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

2.300-TL

15

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

1.850-TL

16

Tüketici Mahkemeleri

1.900-TL`den az oimamak üzere dava değerinin %15`1

17

ihtiyati Tedbir Kararının Alınması

1.500-TL

18

Kamulaştırmaya ilişkin Tespit ve Tescil Davaları

1,B50-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %10`u

19

Tenflz ve Tanıma Davaları

2.350-TL

     

C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Nişaıı bozulmasından doğan davalar (hediyelerin geri verilmesi) maddi ve manevi tazminat vb.

1.900-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`İ

2

Boşanma Davaları


 

a) Anlaşmalı

2.000-TL


 

b) Çekişmeli

2.650-TL


 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

2.650-TL`den az olmamak üzere dava değerinin %15`1

3

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları

2.750-TL

4

Nafaka Davası

1,700-TL

5

Ailenin Korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

1.500-TL

6

Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılması, eş tarafından koca lehine yapılacak işlemlerde izin alınmasına ilişkin davalar

1.900-TL

7

Evlat Edinme Davası

1.900-TL

8

lenfiz ve Tanıma Davaları

2.500-TL 

D. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DO