Buradasınız : Anasayfa > İcra İflas Davaları > Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu

Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu

Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu

       T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas: 2006/11961
Karar: 2006/15028
Tarih: 07.07.2006

ÖZET: Somut olayda olduğu gibi bonolarda keşideci protesto edilmemişse hamil ancak lehtar ve varsa sair cirantalara karşı müracaat hakkını kaybeder. Hamilin keşideciye müracaatı ise protesto şartına bağlı değildir. Bu yöndeki şikayetin reddi gerekir.

(6762 sayılı TTK. m. 626, 642, 690)

KARAR METNİ:
Mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

TTK.nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında uygulanması gereken TTK.nun 626 ve 642. maddeleri gereğince keşideci protesto edilmediği takdirde hamil ancak lehtar ve varsa sair cirantalara karşı müracaat hakkını kaybeder. Olayımızda hamil keşideci borçluları takip ettiğinden bu halde borçluların protesto edilmemiş olması haklarında takip yapılmasına engel değildir. Mahkemece yukarda belirtilen gerekçelerle bu husustaki şikayetin reddi ile borçluların sair itiraz sebebi incelenerek olumlu olumsuz bir karar vermek gerekirken yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.07.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.