Buradasınız : Anasayfa > Boşanma Davaları > Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuğun Velayeti

Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuğun Velayeti

Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuğun Velayeti

       T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

Esas: 2003/1375
Karar: 2003/2372
Tarih: 24.02.2003

ÖZET: Anne bakım ve şefkatine muhtaç küçük çocuğun velayetinin anne yerine babaya bırakılmasını gerektirici sebepler açıklanmadan hüküm kurulmuş olması doğru değildir

(4721 sayılı MK. m. 182, 336)

KARAR METNİ:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda  gün numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Müşterek çocuk 12.5.2001 doğumlu Alper, annenin yaşamını idrak edebilecek yaş ve olgunlukta değildir.  

Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği durumda ana bakım, şefkatine muhtaç Alper’in Türk Medeni Yasasının 182, 336/2 maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve yasaya aykırıdır. 

       

SONUÇ:Hükmün 2. bentte gösterilen sebeple  BOZULMASINA, temyize konu sair hususların 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2003