Karar: İcra İnkar Tazminatı

T.C.

YARGITAY

23. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2014/553

KARAR NO: 2014/4497Y A R G I T A Y I L A M I

 

MAHKEMESI: Bursa 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARIHI: 12/09/2013

NUMARASI: 2012/258-2013/301

DAVACI: .........................San. Tic. Ltd. Sti.

Vek. Av. Hüseyin Demirbaş

DAVALI: ..............San. Tic. Ltd. Sti.

Vek. Av. .................

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı

nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde

davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü.

-K A R A R


 

Davacı vekili, müvekkili sirket ile davalı arasında, davalının isyerinde esnek isgücü

saglanması konusunda hizmet sözlesmesi imzalandıgını, müvekkili sirketin verdigi bu

hizmetin karsılıgı olarak, 832.805,38 TL asıl alacak, 12.729,04 TL islemis faiz olmak üzere

toplam 845.534,42 TL tutarındaki alacagının tahsili amacıyla davalı aleyhinde baslattıgı icra

takibine karsı, davalının, alacagın 208.201,34 TL asıl alacak ve 3.182,26 TL islemis faizi

olmak üzere toplam 211.382,60 TL`lik kısmına haksız olarak itiraz ettigini ileri sürürek,

itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmistir.

Davalı vekili, müvekkilinin davalıya takip talepnamesindeki miktar kadar borçlu

olmadıgını savunarak, davanın reddi ile %40 kötüniyet tazminatının tahsilini istemistir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkisi raporu ve dosya kapsamına göre,

davacının 208.201,34 TL alacagı bulundugu,dava tarihi olan 17.07.2012 tarihinden önce

31.05.2012 tarihinde yapılan 76.303,12 TL tutarındaki ödeme mahsup edildiginde, davalının

geriye 131.898,22 TL borcu kaldıgı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen

iptaline, 131.898,22 TL asıl alacak ve asıl alacaga takip tarihinden itibaren isleyecek avans

faizi ile birlikte takibin devamına, alacagın miktarı yargılamayı gerektirdiginden davacının

icra inkâr tazminatı talebinin reddine karar verilmistir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmistir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandıgı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin

takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin asagıdaki bendin kapsamı

dısında kalan diger temyiz itirazları yerinde görülmemistir.

2) Dava, taraflar arasındaki hizmet sözlesmesinden kaynaklanan alacagın tahsili

amacıyla baslatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine iliskindir.

Dosya kapsamına göre, davalı tarafça 76.303,12 TL tutarındaki ödeme 31.05.2012

tarihinde yapılmıs olup, 10.04.2012 tarihi olan dava tarihinden sonra yapılan bu ödemenin,

mahkemece yanılgılı olarak dava tarihinden önce yapılmıs oldugunun kabulünde isabet

bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, 208.201,34 TL olarak belirlenen asıl alacak

tuturı üzerinden itirazın iptaline ve dava tarihinden sonra yapılan ödemenin infaz asamasında

icra müdürlügünce dikkate alınmasına karar verilmesi gerekirken, dava tarihinden sonra

yapılan bu ödemenin mahsubu ile yazılı sekilde hüküm kurulması dogru olmamıstır.

Öte yandan, takip konusu alacak, taraflar arasındaki ticari iliskiye dayalı olarak davacı

tarafından düzenlenen ve davalı tarafından itiraz edilmeksizin defterlerine kaydedilmis

bulunan faturalara dayanmakta olup, bu itibarla, miktarı davalı yönünden bilinebilir, hesap

edilebilir, belirlenebilir olan bu alacagın likit alacak niteliginde oldugu

kuskusuzdur. Mahkemece, dava konusu alacagın bu niteligi gözetilerek, yargılama sonunda

itirazın haksızlıgı belirlenen alacak tutarı üzerinden davacı yararına IIK`nın 67/2. maddesi

uyarınca icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle bu istemin

reddine karar verilmesi de hatalı olmustur.

Diger yandan, 10.04.2012 olan dava tarihinin gerekçeli karar baslıgında 17.07.2012

olarak yazılmıs olması da hatalı olmustur.

3)Bozma nedenine göre, davacı vekilinin müvekkili lehine ve aleyhine hükmedilen

vekalet ücretinin miktarına yönelik diger temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine gerek

görülmemistir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diger

temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının

kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan

nedenlerle, diger temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine yer olmadıgına, pesin alınan

harcın istek halinde iadesine,kararın tebliginden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme

yolu açık olmak üzere, 11.06.2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

 

Baskan Üye Üye Üye Üye  


 

Yeni Haberler

icra inkar tazminatı,icra davaları,icra iflas davaları,

Boşanma Davası Ziynet Ve Çeyiz Eşyası,boşanma davası,ziynet davası,çeyiz

Patentin Hükümsüzlüğü Davaları,patent davası,patent hukuku,avukat

marka davası,markanın hükümsüzlüğü davası,ticaret ünvanının terkini dava

boşanma dava süresi,tazminat dava süresi,alacak dava süresi,iş mahkemesi

boşanma,boşanma davası,boşanma dava açma,boşanma dava sayıları

kira davası,kira alacağı davası,kira hukuku,avukat

Boşanma Davası Nafaka ve Tazminat Miktarı

Çalışanın Görevini Yaparken İşverene Verdiği zararın Tazmini Davası-Zama

Nitelikli Dolandırıcılık,Resmi Belgede Sahtecilik,ceza davası,avukat,