Boşanma Davaları Tüm Yazılar
Gayrimenkul Davaları Tüm Yazılar
Tazminat Davaları Tüm Yazılar
Marka Patent Tasarım Davaları Tüm Yazılar
İş Davaları Tüm Yazılar
Kira Davaları Tüm Yazılar
Tüketici Davaları Tüm Yazılar
Ceza Davaları Tüm Yazılar
İcra İflas Davaları Tüm Yazılar
Vergi ve Sosyal Güvenlik Davaları Tüm Yazılar
Spor Hukuku Tüm Yazılar
Faydalı Bilgiler Tüm Yazılar

Demirbaş Hukuk Bürosu

İnsanlar avukatlarına sordukları sorunun tek ve kesin bir cevabı olması gerektiğini düşünseler de aslında hukuk alanında oldukça canlı bir tartışma ortamı vardır. Gerçekten biz hukukçular her hangi bir uyuşmazlığı o uyuşmazlığa uygulanacak kuralın hangisi olduğundan, yasanın konuluş amacına, hakkaniyet ilkesinden toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, başka ülkelerdeki uygulamalardan önceki kazai içtihatlara kadar onlarca farklı noktadan ele alıp tartışabiliriz. Bu nedenle bir ihtilafın iki tarafı da tezlerini inançla savunacak iyi avukatlar bulmakta zorluk çekmezler.

Öte yandan bir avukatlık bürosunun web sitesi hukuk alanında teorik tartışmalar yapmak için uygun bir mecra da oluşturmaz. Bu nedenle web sitemizde mümkün olduğunca teorik tartışmalara girmeden güncel hukuki konularla ilgili görüşlerimizi açıklamayı, bu arada, ilginç bulduğumuz meselelerle boşanma gibi çok rastlanan bazı davalar hakkında ziyaretçilerimize genel nitelikte bilgiler vermeyi amaçladık. Buradaki açıklamaların soyut ve genel nitelikte olduğunu, somut hukuki sorunlarınıza cevap oluşturmadığı gibi sık güncellenmediğinden değişen mevzuata da uygun (güncel) olmayabileceğini, hukuki sorunlarınız hakkında bilgi edinmenin en doğru yolunun bir avukatla yüz yüze görüşmek olduğunu lütfen hatırınızda bulundurunuz.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılında Türkiye’de hukuk mahkemelerinde açılmış toplam dava sayısı 1.577.297 adettir (*). Bu davaların 1.098.018 adedini hasımlı davalar, 479.279 adedini ise hasımsız davalar oluşturmuştur.

Aşağıdaki tabloda da (Tablo 1) görülebileceği üzere, 2007 yılında açılan 1.098.018 adet hasımlı davanın;

166.271 adedi, boşanma davası
110.274 adedi, alacak davası,
90.477 adedi, tazminat davası,
79.057 adedi, kadastro tespitine itiraz davası
61.052 adedi, İtirazın İptali davsı
41.106 adedi, nüfus davası
38.763 adedi, tapu İptali ve tesçil davası
37.291 adedi, tahliye (kira) davası
32.968 adedi, kamulaştırma davası,
29.434 adedi, tespit davası
20.710 adedi, müdahalenin meni-muarazanın men’i davası
20.183 adedi, nafaka davası
17.852 adedi, menfi tespit davası,
13.299 adedi, iş davası
8.710 adedi, tanıma ve tenfiz davasıdır.2007 yılında açılan 479.279 adet hasımsız davada ise Tablo 2 de de görülebileceği üzere ilk üç sırayı;


373.534 adetle veraset,
54.887 adetle vasi tayini,
8.838 adedini ise çek-senet-kıymetli evrak iptali-zayii
talepleri oluşturmaktadır.

Adli istatistiklere göre 2014 yılında Türkiye genelinde açılan dava sayısı ise 2 142 665 tir (**)

Açılan davaların;

287 910 adedini Veraset Davaları (%13.4)
214 254 adedini Alacak Davaları (%10, 0)
202 017 adedini Boşanma Davaları (%9,4)
154 824 adedini Vesayet davaları (% 7,2)
141 384 adedini tazminat Davaları (%6.6)
98.310 adedini Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Dava (% 4,6)
91 008 adedini Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davaları ( %4,2)
87 484 adedini İtirazın İptali Davaları (%4,1)
66 898 adedini Şikâyet (İcra) Davaları (% 3,1 )
57 471 adedini Tespit Davaları (% 2,7)
741 105 adedini Diğer (%34,6) davalar oluşturmaktadır.

Biz de web sitemizde en sık rastlanan dava türleri olan bu davalar hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız.
Faydalı olması dileğiyle,

Demirbaş Avukatlık Bürosu,Bursa,Temmuz 2015

demirbas@demirbas.av.tr
TABLO: 1


Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü
15,1% 166.271 Boşanma Davaları
10,0% 110.274 Alacak Davaları
8,2% 90.477 Tazminat Davaları
7,1% 79.057 Kadastro Tespitine İtiraz Davaları
5,5% 61.052 İtirazın İptali Davaları
3,7% 41.106 Nüfus Davaları
3,5% 38.763 Tapu İptali ve Tescil Davaları
3,3% 37.291 Tahliye (Kira) Davaları
3,0% 32.968 Kamulaştırma Davaları
2,6% 29.434 Tespit Davaları
1,8% 20.713 İzaleyi Şuyu Davaları
1,8% 20.710 Müdahalenin-Muarazanın Men'i Davaları
1,8% 20.183 Nafaka Davaları
1,6% 17.852 Menfi Tespit Davaları
1,2% 13.299 İş Davaları
0,7% 8.710 Tanıma ve Tenfiz Davaları

TABLO:2

Yüzde Oranı Dava Adedi Dava Türü
77,9 373.534 Veraset Davaları
11,4 54.887 Vasi Tayini Davaları
2,2 10.838 Çek-Senet-Kıymetli Evrak İptali Davaları(*) Türkiye İstatistik Kurumunun “Dava Türüne Göre Hukuk Mahkemelerinde Açılan Dava Davacı Davalılar (defendants,plaintifs and cases filed at the civil courts by type of case ) başlıklı çalışması -www.tuik.gov.tr-
(**) Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün 2014 yılı yayını
(***) Adalet Bakanlığı çalışmalarında hasımlı-hasımsız dava ayrımı yapılmamaktadır.

Demirbaş Hukuk Bürosu – Bursa – Avukat Hüseyin Demirbaş

Yeni Makaleler

DEMİRBAŞ HUKUK BÜROSU - AVUKAT BİLGE DEMİRBAŞ - 04.04.2020 Genel bakış 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona vi..

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI     ESAS NO        ..

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ   2. HUKUK DAİRESİ     DOSYA NO : 2018/1646  KARAR NO : 2019/808   ..

Kararların gerekçelendirilmesi hem keyfi uygulamaların önüne geçmek hem de delil ve beyanlar yoluyla dosyaya yansıyan maddi olguları, yasalarla ilişki..

Fesih bildiriminde, feshe neden olan davranışın açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde fesih geçersiz sayılmakta ve işe iade..

                    T.C.             ..

2009 yılı öncesinde, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ` nın 71/A madesinde yazılı patent ve faydalı model haklarının ihlali niteliğ..

Boşanma davası ne kadar sürer. Hız denildiğinde aklımıza gelen şeyler arasında adliye ve davalar yer almaz. Ülkemizde, davaların sonuçlanma süresi ..

Portföy Tazminatı, Türk hukukunda ilk olarak 6102 sayılı TTK ile acente yönünden  yazılı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ise de hukukumuza 6102 say..

Amme alacaklarının tahsili maksadıyla tüzel kişiliğin yöneticilerine başvurulabilmesi için 'yönetme, kanuni temsilci sıfatına haiz olma' şar..

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2015/4834 Karar No: 2016/892     Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ......

T.C. YARGITAY 23. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/6716 Karar No : 2015/1802 Tebliğname N..